سه راهی نوعی از اتصالات است که در لوله کشی امکان جدا کردن یک مسیر از جریان سیال و یا به هم رساندن دو مسیر را میسر می کند.