شیر یک طرفه گونه ای از شیرالات صنعتی است که سیال درون آن فقط میتواند در یک جهت جریان داشته باشد. در واقع این نوع شیر از جریان بازگشتی و آسیب های ناشی از آن جلوگیری می کند.